O nas

Tacy Sami rok 2017.
Tacy Sami rok 2018.
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Tacy Sami” zostało utworzone w marcu 2017 w celu pomocy dzieciom niepełnosprawnym i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom, działania na rzecz rozwoju różnych metod rehabilitacji, motywowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do aktywności życiowej i fizycznej, prowadzenia szerokiej pomocy dla rodzin w formie psychoedukacji, grup wsparcia, szkoleń informacyjnych dla rodziców, opiekunów, pedagogów i innych zainteresowanych osób oraz organizowania dla naszych podopiecznych i ich rodzin zajęć sportowych i kulturalnych oraz integracyjnych.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. DZ. U. 2017r. poz.210 z poź.zm.), ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016r. nr 1817 z poź.zm.), ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016r. poz.1638 z póź.zm.) oraz na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Jak realizujemy nasze cele?

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie punktu wymiany informacji oraz doradztwa i wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodziców i opiekunów w zakresie przepisów prawnych, zalecanych form opieki, usprawnienia i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 2. Współdziałanie z organami administracji państwowej, administracji samorządowej, służbą zdrowia, placówkami oświatowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu, środowiskiem biznesu oraz z innymi grupami osób: lekarzami, fizjoterapeutami, pedagogami, psychologami i terapeutami, zainteresowanymi rozwiązywaniem wszelkich problemów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin,
 3. Inicjowanie i lobbowanie rozwiązań systemowych w zakresie opieki zdrowotnej, edukacji i pomocy społecznej obejmującej dzieci i młodzież niepełnosprawną,
 4. Występowanie z  inicjatywą uregulowań prawnych wynikających z konieczności zaspokajania   specyficznych potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin, sprawowanie kontroli społecznej w zakresie przysługującym im uprawnień,
 5. Integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku zdrowych rówieśników; propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich spraw: organizowanie wspólnych imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych, krajoznawczych i turystycznych, festynów, spotkań okolicznościowych, pikników, koncertów charytatywnych, bali charytatywnych, aukcji charytatywnych itp.,
 6. Podejmowanie zadań w dziedzinie rehabilitacji, terapii, oświaty, opieki, wychowania, upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 7. Organizowanie różnych form samopomocy rodzinom i opiekunom, ułatwianie kontaktów,  wymiany doświadczeń między rodzicami poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach, wizytach studyjnych, grupach wsparcia, szkołach dla rodziców, spotkaniach szkoleniowych i edukacyjnych, spotkaniach integracyjnych itp.,
 8. Popularyzację wiedzy i upowszechnianie w społeczeństwie wagi problemów związanych niepełnosprawnością dla osiągnięcia właściwego zrozumienia i stosunku do osób niepełnosprawnych a także prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji dotyczących zagadnień związanych z niepełnosprawnością,
 9. Organizowanie szkoleń, konferencji, spotkań specjalistów i ekspertów w zakresie edukacji i rehabilitacji leczniczej i społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 10. Organizowanie i współorganizowanie specjalistycznych turnusów rehabilitacyjno- wypoczynkowych, kolonii i obozów integracyjnych oraz integracyjnych imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 11. Utworzenie i prowadzenie własnej biblioteki oraz czytelni wydawnictw dotyczących niepełnosprawności i zagadnień pokrewnych.
 12. Działalność charytatywna związana ze zbieraniem i gromadzeniem funduszy na finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia poprzez organizowanie różnych form obdarowywania (sprzedaż cegiełek, datki w zbiórce publicznej, aukcje, loterie, sprzedaż twórczości podopiecznych, 1% dla OPP, pozyskiwanie środków finansowych poprzez akcje w internetowych platformach pomagania) w ramach obowiązującego prawa,
 13. Współpracę ze środkami masowego przekazu oraz instytucjami naukowymi oraz współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się problemami dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 14. Inspirowanie i popieranie badań naukowych sprzyjających postępowi w dziedzinie rehabilitacji psychofizycznej i adaptacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 15. Animowanie, organizowanie i promowanie ruchu wolontariackiego wokół pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzinom,
 16. Wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe organizacji pozarządowych  działających w sferze działań pożytku publicznego, w szczególności na polu pomocy społecznej np. na rzecz osób niepełnosprawnych.